TOP

Algemene gebruiksvoorwaarden

Artikel 1. Definities

Onderstaande termen krijgen de volgende betekenis:

Artikel 2. Eigendom en wijzigingen van het Platform

2.1. Het platform http://trends.mobilemyday.com en zijn subdomeinen (hierna het “Platform”) wordt beheerd door en is eigendom van Mobile My Day software nv, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 150, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0644.841.350 (hierna “MMD”).

2.2. Voor alle vragen, klachten en/of opmeringen over het Platform kunt u terecht bij MMD per e-mail op het volgende adres: support@mobilemyday.com of per post op het hierboven vermelde adres. In dat geval verbindt MMD zich ertoe binnen 7 kalenderdagen te antwoorden.

2.3. De informatie over de vergaring en verwerking van persoonsgegevens (beleid en verklaring) wordt verstrekt in het Handvest van persoonsgegevens van het Platform (hierna het “Privacybeleid”).

2.4. MMD behoudt zich het recht voor het Platform alsook de Algemene Gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen, verbeteren en/of te updaten om de wettelijke verplichtingen na te komen of het Platform te verbeteren. Elke gewijzigde versie van deze Algemene gebruiksvoorwaarden is van toepassing vanaf de dag van haar publicatie. MMD beveelt de Gebruiker dus aan deze regelmatig te raadplegen. Het gebruik van het Platform vormt een erkenning van het bestaan van deze gewijzigde Algemene Gebruiksvoorwaarden, hun bindende werking en de verplichting zich eraan te houden.

2.5. Het gebruik van het Platform en de inschrijving op de Services veronderstellen dat de Gebruiker van het Platform de gebruiksvoorwaarden en -richtlijnen van het Platform in deze Algemene gebruiksvoorwaarden en elk ander op het Platform vermelde wettelijke document integraal en onherroepelijk aanvaardt en erkent er kennis van te hebben genomen.

2.6. De aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden veronderstelt vanwege de Gebruikers dat ze over de nodige rechtsbevoegdheid beschikken. Indien de Gebruiker een minderjarige is of niet over deze rechtsbevoegdheid beschikt, verklaart hij de toestemming te hebben van een voogd, curator of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 3. Beschrijving van het Platform

3.1. MMD gaat over tot de anonieme verwerking van gegevens in verkooppunten van de farmaceutische sector. Ze commercialiseert deze gegevens vervolgens bij professionele Gebruikers van de sector van de gezondheidszorg die commerciële informatie en informatie over de markttendenzen willen. Het Platform biedt zijn Diensten aan in de vorm van economische gegevensvergaringstools in de vorm van modules (hierna de “Modules”). Zo stelt het Platform bijvoorbeeld (maar niet uitputtend) de “Survey Module” ter beschikking waarmee de Gebruiker enquêtes kan beantwoorden en de resultaten ontdekken, of worden vergoed indien de enquête daarin voorziet. MMD waakt er voortdurend over de ervaring van de Gebruikers te verrijken en de prestaties van de Modules te verbeteren.

3.2. Om toegang te krijgen tot het Platform moet de Gebruiker vooraf een abonnement hebben genomen (TRENDS Freemium gratis voor de apotheker) en een gebruikersruimte aangemaakt zodat elke Gebruiker de Diensten kan raadplegen waarvoor hij zich op het Platform heeft ingeschreven overeenkomstig zijn abonnement (hierna de “Gebruikersruimte”). Bij het aanmaken van de Gebruikersruimte moet de Gebruiker een wachtwoord kiezen dat, samen met zijn e-mailadres, zijn logingegevens voor toegang tot de Gebruikersruimte vormt. Is hij zijn wachtwoord vergeten, dan kan de Gebruiker een nieuw genereren. Dit wachtwoord fungeert als garantie voor de vertrouwelijkheid van de informatie in zijn rubriek “mijn account” en de Gebruiker weerhoudt zich er dus van het aan derden door te geven of mee te delen. Zo niet kan MMD niet aansprakelijk worden gehouden voor ongeoorloofde toegang tot de account van een gebruiker. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de keuze van dit wachtwoord en de bescherming van zijn account en verbindt zich ertoe nauwkeurige informatie te verstrekken.

Artikel 4. Gebruik van het Platform

4.1. Het gebruik van de Diensten is beperkt tot het Belgische grondgebied in die zin dat de verwerkte gegevens betrekking hebben op verkooppunten die op Belgisch grondgebied zijn gelegen. MMD kan in zijn Diensten gegevens opnemen met betrekking tot verkooppunten in andere landen, en de buurlanden in het bijzonder, maar gaat ter zake geen enkele verplichting aan.

4.2. Het Platform op zijn server stelt de Gebruiker een oplossing ter beschikking die toegankelijk is via het internet.

4.3. MMD behoudt zich het recht voor de Gebruiker zonder vooropzeg uit te sluiten van elke toegang of elke vorm van deelname aan het Platform. De Gebruiker van wie de account wordt opgeheven, verbindt zich ertoe geen andere aan te maken zonder toestemming van MMD. MMD behoudt zich het recht voor alle acties te ondernemen die zij naar eigen goeddunken gepast acht met betrekking tot inbreuken op of de uitvoering van de Algemene Gebruiksvoorwaarden en behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten en rechtsmiddelen voor die MMD van rechtswege of naar billijkheid toekomen.

4.4. Het door MMD geleverde Platform evolueert voortdurend en kan dus regelmatig worden gewijzigd of verbeterd naar goeddunken van MMD en zonder dat deze aansprakelijk kan worden gehouden. Elke wijziging of nieuwe eigenschap die de bestaande Diensten met betrekking tot het Platform verbetert of hun prestaties verhoogt is onderworpen aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden. MMD kan ook de verlening van bepaalde diensten stopzetten, zij het tijdelijk of definitief.

Artikel 5. Prijzen

5.1. De meegedeelde prijzen zijn in euro inclusief alle belastingen, rekening houdend met de btw die van toepassing is op de dag van inschrijving.

5.2. MMD behoudt zich het recht voor elke wijziging in het btw-tarief door te rekenen in de prijs voor de Diensten. De prijs die werd meegedeeld de dag van de inschrijving voor de Dienst is echter de enige die van toepassing is op de Gebruiker voor deze Dienst.

5.3. De facturatie kan hetzij per periode plaatsvinden (per maand of jaar, met dien verstande dat de Gebruiker elke begonnen periode verschuldigd is behoudens andersluidende vermelding) of vast naargelang het gebruiksniveau van de middelen (met dien verstande dat de Gebruiker elke aangevatte eenheid van middelen verschuldigd is behoudens tegenstrijdige aanwijzing), of elke andere toegangsweg zoals gepreciseerd op de pagina in kwestie.

5.4. Voor het overige verwijst MMD naar haar algemene verkoopvoorwaarden.

Artikel 6. Intellectuele-eigendomsrechten

6.1. Alle elementen van het Platform (met inbegrip van, zonder uitputtend te zijn, de gebruikte software, broncode, lay-out, tekst, logo’s, foto’s, tekeningen, beelden, geluiden, databases, namen alsook de commerciële namen en domeinnamen) zijn beschermd door de intellectuele-eigendomsrechten, met name het auteursrecht, het merkenrecht, het databaserecht, de tekeningen en modellen (hierna “Intellectuele-eigendomsrechten”).

6.2. Alle Intellectuele-eigendomsrechten behoren toe aan MMD of zijn geïntegreerd in het Platform met toestemming van de eigenaar van de betrokken rechten.

6.3. Geen enkel deel van het Platform zelf, noch de gegevens en informatie die op het Platform worden weergegeven, mogen worden geregistreerd (behoudens deze die nodig zijn om het Platform te kunnen bezoeken) of gereproduceerd, gewijzigd, vertaald, openbaar gemaakt, verspreid, verhuurd of verkocht, aan derden overgedragen of gebruikt op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MMD.

6.4. MMD kent de Gebruiker een persoonlijke, wereldwijde, niet-overdraagbare licentie toe en laat hem toe het Platform te gebruiken overeenkomstig deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. De licentie wordt uitsluitend verleend om de Gebruiker toe te laten de Diensten te gebruiken en voor geen enkel ander doel. De gebruikslicentie strekt zich uit tot het recht om de Diensten voor te stellen en te gebruiken overeenkomstig hun bestemming, in SaaS-modus (“Software as a Service”, software als dienst) via een verbinding met een elektronisch communicatienetwerk. De Gebruiker mag in geen geval de oplossingen ter beschikking stellen van een derde en verbiedt zichzelf ten strengste elk ander gebruik, in het bijzonder elke aanpassing, wijziging, vertaling, schikking, verspreiding, decompilatie zonder dat deze lijst beperkend is.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Indien de toegang tot het Platform onmogelijk is vanwege technische problemen of problemen van alle aard, kan de Gebruiker zich niet beroepen op schade en geen aanspraak maken op een schadevergoeding. De onbeschikbaarheid, zelfs langdurig en zonder enige duurbeperking, van een of meerdere producten kan geen nadeel vormen voor de internetgebruikers en in geen geval aanleiding geven tot de toekenning van een schadevergoeding en interesten vanwege MMD.

7.2 De hypertekstlinks op het Platform kunnen doorverwijzen naar andere websites en MMD kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de inhoud van deze websites de geldende wetgeving overtreedt. Zo kan MMD ook niet aansprakelijk worden gesteld indien het bezoek, door de Gebruiker, aan een van deze websites hem nadeel berokkent.

7.3 MMD kan niet aansprakelijk worden gesteld vanwege de technische onbeschikbaarheid van de verbinding, ongeacht of deze te wijten is aan overmacht, onderhoud, een update, een wijziging van de site, een tussenkomst van de host, een interne of externe staking, een netwerkpanne, een stroomonderbreking of een slechte configuratie of verkeerd gebruik van de computer van de Gebruiker.

7.4 MMD is enkel gehouden aan een middelenverbintenis; ze kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet zoals verlies van gegevens, hacking, virus, onderbreking van de Dienst of andere.

7.5 MMD ziet erop toe de informatie zo correct mogelijk mee te delen maar kan nooit de volledige exactheid, volledigheid en relevantie van de informatie op het Platform garanderen en kan er bijgevolg niet aansprakelijk voor worden gesteld. MMD wijst alle verantwoordelijkheid af voor het gebruik dat de Gebruiker maakt, de beslissingen die hij neemt of stappen die hij onderneemt op basis van de informatie die op het Platform ter beschikking wordt gesteld en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten die de Gebruiker veroorzaakt op basis van deze informatie. MMD ondersteunt, onderschrijft, vertegenwoordigt noch garandeert de waarachtigheid, volledigheid, betrouwbaarheid en exactheid van deze informatie.

7.6 MMD wijst eveneens alle verantwoordelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse nadelen die kunnen voortvloeien uit de onjuistheid, onvolledigheid, gebrek aan relevantie, weglating of achteloosheid in de productie, de uitwerking, het opstellen, het schrijven en de interpretatie van de informatie. MMD wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van verwijdering, het niet-opslaan of niet-doorsturen van de informatie.

7.7 MMD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-uitvoeren van de Diensten vanwege overmacht en met name in geval van totale of gedeeltelijke staking van externe diensten of rampen veroorzaakt door overstromingen of brand.

7.8 De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat hij het Platform en de Diensten op eigen risico en onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid gebruikt. Het Platform verstrekt de Gebruiker informatie ter indicatie, met de eventuele onvolmaaktheden, fouten, weglatingen, onjuistheden en andere dubbelzinnigheden. MMD kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld:

7.9 MMD levert het Platform in de staat waarin het zich bevindt. MMD wijst alle verantwoordelijkheid af voor permanente of tijdelijke schade of defecten aan de informatica-uitrusting of gegevens van de Gebruiker gedurende of na het gebruik van het Platform. MMD wijst in het bijzonder alle verantwoordelijkheid af voor de mogelijke transmissie van virussen en Trojaanse paarden via het Platform.

7.10 Wat de realisatie van het Platform betreft, doet MMD zoveel mogelijk een beroep op de modernste technologieën. MMD kan echter niet aansprakelijk worden geacht voor (tijdelijke) pannes of defecten of eventuele onderhoudswerken op of van het Platform alsook betreffende de beschikbaarheid, snelheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de informatie die ermee verband houdt.

Artikel 8. Einde van het abonnement

8 1. Van elke Gebruiker die deze Algemene Gebruiksvoorwaarden schendt, kan de account worden verwijderd middels een opzegtermijn van één maand zonder schadevergoeding en zonder dat deze verwijdering enige schade kan vormen, onder voorbehoud van eventuele verdere gerechtelijke stappen tegen hem op initiatief van MMD of diens mandataris.

8.2 Het staat elke Gebruiker van de site vrij zijn account af te sluiten middels naleving van de opzegtermijn en de modaliteiten voorzien in de algemene verkoopvoorwaarden. De Gebruiker kan hiertoe een e-mail richten aan het adres support@mobilemyday.com waarin hij vermeldt dat hij zijn account wil opzeggen.

8.3 Het staat MMD vrij op elk moment een einde te stellen aan het abonnement overeenkomstig en middels naleving van de algemene verkoopvoorwaarden.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid en beheer van de gegevens

9.1 Gelet op de evolutie van de wetgeving inzake vertrouwelijkheid, behoudt MMD zich het recht voor haar Privacybeleid op elk moment te wijzigen. MMD beveelt de Gebruiker bijgevolg aan regelmatig op het Platform na te gaan of er wijzigingen zijn aangebracht in het Privacybeleid.

9.2 Om toegang te krijgen tot het Platform wordt van de Gebruiker geëist dat hij zijn e-mailadres en een wachtwoord opgeeft om toegang te krijgen tot zijn Persoonlijke Ruimte. Hiertoe vult hij het online registratieformulier van MMD in, dat bepaalde informatie en gegevens (“Registratiegegevens”) vraagt. Daarnaast moet hij deze Registratiegegevens up-to-date houden. Door zich te registreren garandeert de Gebruiker dat alle Registratiegegevens die hij heeft verstrekt juist en nauwkeurig zijn en verbindt zich ertoe deze informatie te bewaren en te updaten om ze actueel, volledig en nauwkeurig te houden.

Artikel 10. Niet-afzien van rechten

Indien MMD niet alle bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden uitvoert of actie onderneemt ten opzichte van een Gebruiker of een Bezoeker van het Platform in geval van een eventuele inbreuk op een van de bepalingen, kan dit niet worden geïnterpreteerd als een afzien van een schuldvordering of een recht verbonden aan om het even welke bepaling in de context van een eventuele toekomstige schending door een Gebruiker of een Bezoeker.

Artikel 11. Varia

11.1. MMD archiveert de facturen op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt. De Partijen beschouwen de gedigitaliseerde registers als bewijs voor de communicatie, bestellingen, betalingen en transacties die tussen de Partijen hebben plaatsgevonden.

11.2. Indien een bepaling van de Algemene Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of om welke andere reden ook niet-toepasselijk wordt geacht, dan wordt deze bepaling scheidbaar geacht van de algemene voorwaarden en tast dit de geldigheid en toepasbaarheid van de overige bepalingen niet aan.

11.3. De Algemene Gebruiksvoorwaarden beschrijven het hele akkoord tussen de Gebruiker en MMD.

11.4. De Gebruiker zelf kan de Algemene Gebruiksvoorwaarden niet overlaten, overdragen of sublicentiëren.

Artikel 12. Onjuistheden

12.1. Het is mogelijk dat het Platform en de voorgestelde Diensten in beperkte mate onjuistheden of fouten bevatten, of informatie die in strijd is met de Algemene Gebruiksvoorwaarden of het Privacybeleid. Bovendien is het mogelijk dat derden op de website of de aanverwante diensten (sociale netwerken ...) ongeoorloofde wijzigingen aanbrengen. Wij stellen alles in het werk om dit soort afwijkingen recht te zetten.

12.2. Indien de Gebruiker een van de gebeurtenissen vermeld in Artikel 12.1 vaststelt, verzoeken wij hem contact op te nemen met MMD op het adres support@mobilemyday.com met, indien mogelijk, een beschrijving van de fout en de locatie (URL), alsook voldoende informatie om MMD toe te laten contact op te nemen met de Gebruiker.

Artikel 13. Kennisgevingen

Elke kennisgeving of bericht betreffende de Algemene Gebruiksvoorwaarden of het Handvest inzake persoonsgegevens moet per aangetekend schrijven of koerier worden verzonden naar het hierboven vermelde adres of per e-mail op het adres support@mobilemyday.com, met vermelding van de naam, de voornaam en het adres van de Gebruiker en het onderwerp van de kennisgeving.

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1. De Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

14.2. Behoudens bepalingen van openbare orde, kunnen alle geschillen die zich kunnen voordoen in het kader van de uitvoering van deze algemene voorwaarden aan MMD worden voorgelegd ter beoordeling met het oog op een minnelijke schikking voordat enige rechtsvorderingen worden ingesteld. Behoudens andersluidende bepaling van openbare orde, moet elke rechtsvordering betreffende de uitvoering van deze overeenkomst worden onderworpen aan de bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van Brussel.